home
   Chủ nhật, 21/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng GD Mầm non >> Công văn chỉ đạo

Hướng dẫn thi Giáo viên dạy giỏi, Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non - Năm học 2013 - 2014

Cập nhật lúc 09h20, ngày 14/10/2013


UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘIĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 9237/SGD&ĐT- GDMNHà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

V/v: Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi,

Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non

Năm học 2013 - 2014

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã

Trường Trung học Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Hà Nội

Trường mầm non trực thuộc Sở GD- ĐT

 

Căn cứ thông tư 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ tình hình thực tế chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học Mầm non thành phố Hà Nội như sau:

I. Mục đích yêu cầu :

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo cơ hội để giáo viên và nhân viên tự học và sáng tạo; Tuyển chọn, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

- TiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc mÇm non, x©y dùng m«i tr­êng häc tËp an toµn, phï hîp víi ®é tuæi, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ë trÎ. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ®å dïng ®å ch¬i, ®Èy m¹nh øng dông CNTT, và sö dông hiÖu qu¶.

- N©ng cao kü thuËt chÕ biÕn mãn ¨n, x©y dùng thùc ®¬n hîp lý, phï hîp víi trÎ mÇm non ë ®é tuæi nhà trẻ, mẫu giáo.

- Tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên, nhân viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dưỡnggiáo dục trẻ.

II. Nội dung, hình thức thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi:

1. Nội dung :

a. Thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi: Gồm 2 nội dung :

- Thi lý thuyết: Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non 2008; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Nhiệm vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ năm học 2013 - 2014 cấp học mầm non Thành phố Hà Nội;

- Thi thực hành: Chế biến món ăn cho trẻ mầm non theo thực đơn đang được áp dụng trong trường mầm non. Phối hợp dây chuyền trong tổ bếp.

b. Thi giáo viên dạy giỏi: Gồm 2 nội dung

- Thi lý thuyết: Kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non được qui định tại Điều lệ trường mầm non 2008; Quy chế nuôi dạy trẻ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành năm 2001; Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Chương trình giáo dục mầm non ban hành ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở giáo dục mầm non; Nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 cấp học mầm non Thành phố Hà Nội.

- Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục: Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non ban hành ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên thi thực hành với hai hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ); thực hành tổ chức hai hoạt động (đối với giáo viên mẫu giáo)

2. Hình thức:

a. Thi lý thuyết: Thi trắc nghiệm và xử lý 01 tình huống ngay sau khi khai mạc hội thi. Thời gian thi 30 phút.

b. Thi thực hành:

- Đối với nhân viên: Thi kỹ thuật chế biến món ăn theo thực đơn đang đượcáp dụng trong trường mầm non; đánh giá điều kiện thực hiện, phối hợpdây chuyền tổ bếp nơi nhân viên dự thi.

- Đối với giáo viên : Tổ chức các hoạt động tại lớp giáo viên dự thi.

+ Tổ chức 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), tổ chức 01hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) rút thăm trước ngày thi 1 tuần (lịch rút thăm sẽ thông báo sau).

+ Tổ chức 01 hoạt động khác trong chế độ sinh hoạt một ngày do Ban chỉ đạo Hội thi cấp quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục qui định (có thể giáo viên tự chọn hoặc rút thăm).

+ Đánh giá điều kiện thực hiện chương trình (các phương tiện học liệu cho cô và trẻ; xây dựng môi trường lớp học; hồ sơ sổ sách của giáo viên và học sinh)

+ Khảo sát kiến thức và kỹ năng của trẻ thông qua quá trình tổ chức hoạt động, trò chuyện cùng trẻ, đánh giá các sản phẩm của trẻ.

* Lưu ý :

- Không được dạy lại bài đã tổ chức cho học sinh học.

- Ngày thi không được cho học sinh nghỉ học không có lý do, không được chọn cháu để dạy.

III. Thời gian thi:

- Cấp trường: Tổ chức thi tháng 11,12/2013

- Cấp quận, huyện, thị xã: Tổ chức thi tháng 1,2 /2014

- Cấp Thành phố : Tổ chức thi tháng 3/2014

IV.  Đối tượng, điều kiện, số lượng và hồ sơ người tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp thành phố.

1. Đối tượng

Là giáo viên, nhân viên đã được biên chế Nhà nước hoặc được ký hợp đồngdài hạn quận, huyện, thị xã và được ký hợp đồng trường đối với trường trực thuộc (được tham gia đóng BHXH đối với các giáo viên, nhân viên các trường mầm non Dân lập, Tư thục) đang trực tiếp làm việc, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Điều kiện

- Đối với giáo viên:

+ Giáo viên tham gia Hội thi cấp thành phố phải có ít nhất một sáng kiếnkinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học ( 2011- 2012; 2012 – 2013). Năm học 2013 -2014 có đề cương SKKN.

+ Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, thị xã ít nhất 1lần trong 3 năm trước liền kề. Năm học 2013 - 2014 đạt giải cao cấp quận, huyện, thị xã, trường trực thuộc, được tập thể suy tôn.

- Đối với nhân viên nuôi dưỡng: 03 năm đạt danh hiệu nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, trong đó năm học 2013 - 2014 đạt giải cao cấp quận, huyện, thị xã và trường trực thuộc, được tập thể suy tôn.

3. Số lượng 

a/ Đối với các đơn vị quận, huyện, thị xã :

- Các quận nội thành và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Đan Phượng, Sơn Tây: Mỗi đơn vị dự thi không quá 04 giáo viên và 01 nhân viên nuôi dưỡng.

- Các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn Hà Nội: Mỗi đơn vị dự thi không quá 02 giáo viên, 01 nhân viên nuôi dưỡng.

* Lưu ý: Mỗi độ tuổi 01 giáo viên, trong đó phải có 01 giáo viên dạy lớp 5 tuổi. Không quá 01 giáo viên/ 1trường, chú ý phát triển nhân tố mới.

b/ Đối với các trường mầm non trực thuộc Sở GD – ĐT; Trực thuộc trường Trung học Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Hà Nội:

Mỗi trường 01 giáo viên, 01 nhân viên nuôi dưỡng.

4. Hồ sơ

- 01 Bản tóm tắt thành tích giáo viên, nhân viên tham gia Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo).

- Giấy khen (hoặc giấy chứng nhận) giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng giỏicác cấp theo điều kiện qui định.

- 01 bản đề cương SKKN năm học 2013 – 2014 (đối với giáo viên và nhân viên).

- 01 biên bản nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại về SKKN 1 trong 2 năm học(2011 – 2012; 2012 – 2013) ( đối với giáo viên)

- 01 bản đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2012 – 2013 (phô tô)

- 02 Biên bản chấm thi giáo viên cấp quận, huyện, thị xã, trường trực thuộc:01 Biên bản chấm hoạt động học và 01 biên bản chấm hoạt động khác (Phụ lục 2 đính kèm)

- Giáo án tổ chức hoạt động học và hoạt động khác dự thi cấp Thành phố (đối vớigiáo viên).

- 01 Biên bản chấm thi nhân viên cấp quận, huyện, thị xã, trường trực thuộc(Phụ lục 3 đính kèm)

- Thực đơn dự thi cấp thành phố; Sổ tính khẩu phần ăn của nhà trường (Bản phô tô) trong đó có sử dụng thực đơn tham dự thi để tổ chức ăn cho trẻ tại trường (đối vớinhân viên)

V. Đánh giá, xếp loại:

1. Đánh giá: Tổng điểm thi 40 điểm cụ thể như sau:

- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung của giáo viên, nhân viên: 10 điểm.

- Bài thi thực hành đối với nhân viên: 30 điểm(Xếp loại giỏi: 25-> 30 điểm; Xếp loại khá: 20 ->dưới 25 điểm)

- Bài thi thực hành đối với giáo viên: 30 điểm

+ Tổ chức hoạt động chơi – tập (đối với giáo viên dạy lớp nhà trẻ), hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo): 20 điểm (Xếp loại giỏi:16 -> 20 điểm; Xếp loại khá: 14->dưới 16 điểm)

+ Tổ chức hoạt động khác: 10 điểm (Xếp loại giỏi: 8 -> 10 điểm; Xếp loại khá: 7 -> dưới 8 điểm)

2. Xếp loại: Giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định

- Bài thi lý thuyết kiểm tra hiểu biết chung về ngành mầm non đạt từ 8 điểm trở lên.

- Bài thi thực hành đối với giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một bài thi thực hành đạt loại giỏi.

- Bài thi thực hành đối với nhân viên đạt loại giỏi.

VI. Nội dung, thời gian gửi báo cáo và danh sách dự thi:

1. Nội dung báo cáo:

a) Tình hình chung

- Công tác chuẩn bị và công tác tổ chức hội thi.

- Thời gian tổ chức Hội thi cấp trường, quận, huyện.

b) Kết quả cụ thể

- Số lượng giáo viên, nhân viên tham gia dự thi.

- Kết quả Hội thi: đánh giá từng phần thi lý thuyết, thực hành (xếp loại, chất lượng thi, đánh giá ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị....)

- Danh sách giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi thi cấp thành phốxếp theo thứ tự điểm đạt từ cao xuống thấp (Phụ lục 1 đính kèm).

2. Thời gian nộp báo cáo :

- Hạn nộp ngày 24 /2/ 2014. Nộp 01 bản có dấu đỏ về Phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội và chuyển báo cáo qua Email: gdmamnon@hanoiedu.vn

Trường hợp địa bàn có đơn khiếu kiện, thành phố xem xét có biểu hiện thiếu dân chủ, không công khai, công bằng sẽ không chấm thi và không công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp thành phố của đơn vị đó.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phòng GD & ĐT quận, huyện, thị xã, trường Trung học Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Hà Nội, trường mầm non trực thuộc Sở, có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên để Hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non năm học 2013 - 2014 đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;PHÓ GIÁM ĐỐC

- Vụ GDMN;Để

- Đ/c Giám đốc;b/cáo( Đã ký )

- Các phòng ban Sở GD-ĐT;

- Lưu VP, GDMN

Phạm Thị Hồng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Quyết định giao nhiệm vụ làm điểm cho các trường mầm non Thành phố Hà Nội năm học 2013-2014(08/10/2013)
Lịch kiến tập thành phố về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non năm học 2013-2014(08/10/2013)
Công văn phát động cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”(19/09/2013)
LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2013-2014(16/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2013-2014(16/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Cấp học Mầm non Hà Nội(06/09/2013)
Công văn tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tại Hải Phòng. (KHẨN)(15/08/2013)
CÔNG VĂN VỀ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON THEO QUY TRÌNH RÚT GỌN(04/03/2013)
Lịch trình hoạt động chuyên môn cấp học mầm non Hà Nội năm học 2012-2013(14/09/2012)
Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học mầm non Hà Nội năm học 2012-2013(14/09/2012)