home
   Thứ bẩy, 20/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng Kế hoạch - Tài chính >> Công văn chỉ đạo

Gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố trực thuộc mẫu thống kê năm 2008-2009 và mẫu kế hoạch năm 2010

Cập nhật lúc 15h09, ngày 27/04/2009

Căn cứ Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm 2008-2009 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách của Thành phố năm 2009, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:


I- CÔNG TÁC THỐNG KÊ CUỐI NĂM HỌC 2008-2009:

1- Báo cáo bằng văn bản:

- Báo cáo thống kê chất lượng học sinh tiểu học (Theo mẫu mới).

- Báo cáo thống kê chất lượng học sinh THCS: Mẫu Hồ sơ trường kỳ tháng 5 .

- Báo cáo kết quả Hoàn thành chương trình Tiểu học và kết quả xét tốt nghiệpTHCS.

- Báo cáo thống kê học sinh bỏ học trong năm học 2008-2009 (gồm Biểu mẫu Tiểu học, THCS và THPT kèm theo) .

2- Báo cáo dữ liệu:

- Hồ sơ trường Tháng 5 của THCS,Hồ sơ trường PTCS cấp 1-2 ; PTTH cấp 2-3 (nếu có).

- CácFile báo cáo bằng văn bản trên .

Yêu cầu: Các đơn vị không thay đổi số dòng cột trong biểu mẫu (làm trên Excel) và điền đủ số liệu vào biểu. Các đơn vị đều phải chạy chương trình EMIS để tạo ra báo cáo, rà soát sửa chữa hết lỗi sai sót trước khi nộp báo cáo.

3- Thời gian nộp báo cáo:

- Các loại báo cáo (Văn bản và file) nộp về Sở trước ngày 20/6/2009.

- Báo cáo bằng văn bản có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, báo cáo file dữ liệu gửi về hòm thư thongke@hanoiedu.vn hoặc nộp trực tiếp về Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT Hà Nội.

II- c«ng t¸c
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2010:

Sở GD&ĐT hướng dẫn Phßng GD&§T các quận, huyện, thành phố trực thuộc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2009 vµ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2010 theo néi dung sau:

1- Biểu mẫu và báo cáo: иnh gi¸ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 vµ 

ước thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2009; KÕ ho¹ch n¨m 2010 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. Một số chỉ tiêu lớn cần quan tâm năm 2010: Chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Chỉ tiêu tăng cường dạy và học 2 buổi/ngày của Tiểu học và THCS; Chỉ tiêu xoá phòng học tạm, phòng học cấp 4; Công trình vệ sinh nước sạch, chiếu sáng học đường,...hoạch (Có biểu mẫu kèm theo).

2- Mô hình VANPRO: Là công cụ giúp thu thập số liệu, sự liên kết dữ liệu giữa mô hình với các Biểu mẫu kế hoạch (Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và mô hình kèm theo).

3- Thời gian thực hiện:

- Ngày 12/5/2009 (từ 8 giờ 30 đến 17 giờ): Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và các chuyên gia rà soát, giải đáp và trao đổi giúp các quận, huyện, thành phố hoàn thiện mô hình, các biểu mẫu và báo cáo.

+ Địa điểm tại khách sạn La Thành.

+ Thành phần: Trưởng phòng GD&ĐT và 01 cán bộ làm công tác kế hoạch.

+ Tài liệu: Các đơn vị chuẩn bị mô hình đã nhập đủ số liệu, biểu mẫu kế hoạch và báo cáo kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2010.

- Ngày 20/5/2009 các quận huyện nộp báo cáo Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2010 về Phòng Kế hoạch - Tài chính.

(Mäi th«ng tin gi¶i ®¸p xin gÆp ®/c Nguyễn Thế S¬n - Sè §T: 043.8261432)

III- c«ng t¸c Quy ho
ch:

Thực hiện Chương trình 05-CTR/TU ngày 11/01/2009 của Thành uỷ Hà Nội và Chương trình 04/CTr-UBND ngày 05/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về Chương trình công tác của Thành phố Hà Nội năm 2009; Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch Thành phố Hà Nội năm 2009, trong đó Thành phố đã giao cho Sở GD&ĐT thực hiện 02 bản quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thành phố trực thuộc tổ chức triển khai rà soát, đề xuất quy hoạch phát triển GD&ĐT, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Căn cứ Điều lệ trường học và Tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia của các cấp học đề xuất xây dựng, mở rộng diện tích khuôn viên trường học. Tiêu chí phải đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học và 01 trường THCS công lập. Từ 3-5 vạn dân có 01 trường THPT công lập; Đề xuất quỹ đất phát triển các trường ngoài công lập trên địa bàn làm cơ sở để kêu gọi các dự án đầu tư.

Trên đây là một số nội dung về công tác Thống kê, Kế hoạch, Quy hoạch của ngành làm cơ sở để tham mưu với Thành phố và Bộ GD&ĐT trong việc triển khai Kế hoạch năm 2010, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Hµ Néi yªu cÇu Phßng GD&§T c¸c quËn, huyÖn, thành phố trực thuộc nghiªm tóc tổ chức trin khai thùc hiÖn tốt các nội dung trên.

                                                                            PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tải toàn văn nội dung công văn tại đây Tải các mẫu báo cáo tại đây


In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 77 trường Trung học phổ thông ngoài công lập năm học 2009 - 2010(15/04/2009)
Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của 33 Trung tâm GDTX và trường Bổ túc văn hoá năm học 2009 - 2010(15/04/2009)
Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2009(27/03/2009)
Thông báo về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Thành phố Hà Nội(27/03/2009)
Quyết định về việc thành lập Tiểu ban giúp việc thực hiện chương trình xoá phòng học tạm, chương trình chiếu sáng học đường (2009-2011)(19/02/2009)
Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện chương trình xoá phòng học tạm, chương trình chiếu sáng học đường và xây dựng trường chuẩn quốc gia(19/02/2009)
Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành GD&ĐT Hà Nội(19/02/2009)
Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh các trường Trung học phổ thông năm học 2009 - 2010(19/02/2009)
Công văn khẩn gửi UBND các huyện, thành phố Hà Đông, Sơn Tây và huyện Mê Linh(06/02/2009)
Đề nghị các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài báo cáo tình hình hoạt động năm 2008(08/01/2009)