home
   Thứ sáu, 19/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC >> Công văn

Công văn của Công đoàn Ngành về việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Cập nhật lúc 14h18, ngày 08/04/2010


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

——————

Số: 365/CĐGD

       V/v đánh giá kết quả thực hiện
cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học 
         và sáng tạo”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm2010

 

Kính gửi: - Công đoàn giáo dục các Quận, huyện thị xã.

- Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện công văn số 54 /HD-CĐN ngày 21/01/2010 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại các tập thể, cá nhân thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với các nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt trong toàn thể CBGVNV công văn số 54 /HD-CĐN ngày 21/01/2010 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Thực hiện đánh giá theo năm học, cuối năm học các tập thể, cá nhân làm phiếu tự đánh giá theo các tiêu chí và phương pháp đánh giá như hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Công đoàn ngành xây dựng tiêu chí đánh giá Tập thể, cá nhân (Mẫu 1 và mẫu 2). Công đoàn giáo dục các Quận, huyện thị xã. các đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung này có thể cụ thể chi tiết phù hợp với từng đơn vị.

- Kết quả đánh giá thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được coi là một tiêu chí đánh giá thi đua tập thể, cá nhân hàng năm.

- Công đoàn giáo dục các Quận, huyện thị xã. các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả đánh giá các tập thể và cá nhân, gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 10/6 hàng năm.

Đề nghị các đơn vị tổ chức tốt các nội dung trên nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Nơi nhận

- CĐGD Việt Nam (để báo báo);

- LĐLĐ TP Hà Nội (để báo báo);

- Lãnh đạo Sở GD& ĐT (để phối hợp);

- Phòng GD-ĐT và CĐGD các Quận, Huyện, Thị xã

- Các đơn vị giáo dục và CĐCS trực thuộc

- UV Ban chấp hành CĐGD Hà Nội

- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Cẩn

 

Nơi nhận

- CĐGD Việt Nam (để báo báo);

- LĐLĐ TP Hà Nội (để báo báo);

- Lãnh đạo Sở GD& ĐT (để phối hợp);

- Phòng GD-ĐT và CĐGD các Quận, Huyện, Thị xã

- Các đơn vị giáo dục và CĐCS trực thuộc

- UV Ban chấp hành CĐGD Hà Nội

- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Cẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS:………………………………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mẫu 1

PHIẾU ĐÁNHGIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thực hiện cuộc vận động

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

(Mỗi nội dung 10 điểm)

 

 

Nội dung 1: Công tác chỉ đạo

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cấp trên đánh giá

- Đã thành lập ban chỉ đạo, lập kế hoach thực hiện cuộc vận động

2.5

 

 

- Tổ chức học tập quán triệt cuộc vận động cho toàn thể CB,GV và lao động của đơn vị

2.5

 

 

- Tổ chức phát động thi đua, cam kết thực hiện của các bộ phận và cá nhân trong đơn vị

2.5

 

 

- Có hồ sơ theo dõi công tác chỉ đạo. điều hành cuộc vận động

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Nội dung 2: Về Đạo đức nhà giáo

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cấp trên đánh giá

- Không có cá nhân vi phạm quy định đạo đức nhà giáo

2.5

 

 

- Đơn vị là đơn vị Sư phạm đoàn kết

2.5

 

 

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục của đơn vị được nâng cao

2.5

 

 

- Có đánh giá tích cực từ phụ huynh và nhân dân địa phương

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Nội dung 3: Về tự học của nhà giáo

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cấp trên đánh giá

- Giáo viên của đơn vị đáp ứng được yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp.

2.5

 

 

- Cán bộ của đơn vị đáp ứng được yêu cầu tương ứng với vị trí và các nhiệm vụ được giao.

2.5

 

 

- Đơn vị có chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viêntự học, tự bồi dưỡng.

2.5

 

 

- Cán bộ, giáo viêncó kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng.

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 4: Về tính sáng tạo của nhà giáo

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cấp trên đánh giá

- Có những đổi mới về hoạt động chung của nhà trường

2.5

 

 

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp quản lý,cải tiến lề lối làm việc một cách sâu rộng.

2.5

 

 

- Tổ chức tốt phong trào tựu làm đồ dùng dạy học và sáng tạo trong sử dụng đồ dùng dạy học; phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục

2.5

 

 

- Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

Hướng dẫn xếp loại Cơ sở:

+ Cần cố gắng: Đạt dưới 20 điểm
+ Đạt yêu cầu:Đạt từ 20 - 25 điểm

+ Đạt loại khá: Đạt từ 26 - 29 điểm

+ Đạt loại tốt:Đạt từ 30 - 40 điểm

 

(Tổng điểm đánh giá tối đa là 40 điểm)

Tổng số điểm đạt:……………………


Xếp loại
:………………………………

 

 

 

…. …

                                                                          …….,ngày………tháng……năm…………

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS:………………………………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mẫu 2

ĐÁNHGIÁ CÁ NHÂN

Thực hiện cuộc vận động

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

(Mỗi nội dung 10 điểm)

 

Họ và tên:…………………………………………………….

Đơn vị:………………………………………………………..

 

(Mỗi nội dung 10 điểm)

 

Nội dung 1: Tấm gương Đạo đức

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Cá nhân tự đánh giá

Cơ sởđánh giá

- Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy ncủa đơn vị.

2.5

 

 

- Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác

2.5

 

 

- Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

2.5

 

 

- Được phụ huynh và nhân dân tin tưởng

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Nội dung 2: Tấm gương tự học

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cơ sởđánh giá

- Tham gia các hoạt động bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị.

2.5

 

 

- Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2.5

 

 

- Có minh chứng về thành tích học tập, bồi dưỡng.

2.5

 

 

- Được khen thưởng về đào tạo, bồi dưỡng.

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

Nội dung 3: Tấm gương sáng tạo

Các tiêu chí

Mức điểm quy định

Tự đánh giá

Cơ sởđánh giá

- Tích cực đổi mới Phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, cải tiến lề lối làm việc, phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục.

2.5

 

 

- Đổi mới công tác lập kế hoạch giảng dạy.

2.5

 

 

-Có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới PPDH của đồng nghiệp.

2.5

 

 

-Là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên.

2.5

 

 

Cộng

 

 

 

 

 
Hướng dẫn xếp loại Cá nhân:

+ Cần cố gắng: Đạt dưới 15 điểm

+ Đạt yêu cầu:Đạt từ 15 - 19 điểm

+ Đạt loại khá: Đạt từ 20 - 25 điểm

+ Đạt loại tốt:Đạt từ 26 - 30 điểm

 

 

(Tổng điểm đánh giá tối đa là 30 điểm)

Tổng số điểm đạt:………………

Xếp loại:……………………….

Người tụ đánh giá

 

 

 

 

…. ……….,ngày………tháng……năm…………

 

 

TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞNgười tự đánh giá

CHỦ TỊCH(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


CÔNG ĐOÀN NGÀNH


In Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
Công văn về việc Vận động đóng góp xây dựng Quỹ xã hội, Quỹ trợ cấp khó khăn và khảo sát Mái ấm Công đoàn năm 2010(08/04/2010)
THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức vòng chung kết giải bóng bàn cán bộ,giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Hà Nộ(07/04/2010)
Hội nghị chuyên đề "Xây dựng các điển hình đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục"(26/02/2010)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM(25/01/2010)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI(21/01/2010)
Công văn của công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội về việc Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(21/01/2010)
CÔNG VĂN CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VỀ VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBGV-CNV TRONG DỊP TẾT CANH DẦN 2010(16/01/2010)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CBGV-CNV NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI, NĂM 2010(05/01/2010)
VỀ VIỆC TỔNG KẾT 5 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ-KỶ CƯƠNG-TÌNH THƯƠNG-TRÁCH NHIỆM” GIAI ĐOẠN 2004-2009(05/01/2010)
MẪU BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2010(05/01/2010)