home
   Thứ năm, 18/12/2014 Trang chủ Giới thiệu Tin nội bộ Email nội bộ Danh bạ Liên hệ
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG BAN SỞ

DANH BẠ ĐIỆN TỬ

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  THÔNG TIN CHUNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHUYÊN ĐỀ GD&ĐT

VĂN BẢN GD&ĐT

THI VÀ TUYỂN SINH

THÀNH TỰU

GƯƠNG MẶT CƠ SỞ

VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ

BẠN CÓ BIẾT - CẦN BIẾT

TUYỂN SINH ĐH-CĐ-TC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG TIN HĐ NGÀNH

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐỀ TÀI NCKH - SKKN

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

LỊCH CÔNG TÁC

  THƯ VIỆN ẢNH

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

PHÒNG BAN SỞ >> Phòng GD Mầm non >> Công văn chỉ đạo

Công văn số 6592/SGD&ĐT-GDMN ngày 20/8/2010 về Hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Cập nhật lúc 14h12, ngày 06/09/2010


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúcSố: 6592/SGD & ĐT- GDMN Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

V/v Hướng dẫn thực hiện phổ cập

GDMN cho trẻ em năm tuổi

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ- TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015; Hướng dẫn số 4148/ BGDĐT- GDMN ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi ; Kế hoạch số 107/ KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hà Nội đến năm 2010; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/ QĐ-TTg của Thủ tướng và Kế hoạch số 107/ KH- UBND

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Quyết định số 239/ QĐ- TTg và Kế hoạch số 107/ KH- UBND tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình trong toàn quận, huyện, thị xã tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và ủng hộ của toàn xã hội.

2. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên về vai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.

II. Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

1. Kiện toàn bổ sung các thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (quận/ huyện, xã/ phường/ thị trấn) để triển khai phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

a, Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp quận, huyện, thị xã:

Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp quận, huyện để thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

- Hướng dẫn Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn công tác điều tra phổ cập, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác điều tra phổ cập.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cho công tác phổ cập.

- Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

b, Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường:

Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non (công lập) làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non (ở tất cả các trường có trẻ em năm tuổi, không kể loại hình trường công lập, dân lập, tư thục) vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi.

- Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.

- Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.

- Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.

- Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Các Phòng GD& ĐT tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, chỉ thị, văn bản về Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, ưu tiên các nguồn lực (ngân sách, cơ sở vật chất, đội ngũ) cho phổ cập GDMN, đảm bảo đến 2011 có ít nhất 60% quận, huyện, thị xã được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chậm nhất đến năm 2014 có trên 90% xã, phường, thị trấn và 100% quận, huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để huy động hầu hết trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ 2 buổi/ ngày theo chương trình GDMN mới. Duy trì, giữ vững và phát triển số trẻ em dưới năm tuổi đến lớp không thấp hơn mức hiện có để đảm bảo chất lượng phổ cập trẻ năm tuổi.

- Ưu tiên đảm bảo đủ phòng học, bố trí giáo viên đủ theo định mức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các lớp mầm non 5 tuổi. Tham mưu với địa phương đảm bảo chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên ngoài biên chế các trường công lập tự chủ: Được hưởng lương, phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các danh hiệu tôn vinh như GV, nhân viên trong biên chế. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bảo đảm chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn các cơ sở giáo dục mầm non công lập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên theo quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng cùng tham gia công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi.

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ chuyên trách theo dõi về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chỉ đạo các trường mầm non phân công cán bộ, giáo viên chuyên trách theo dõi tổng hợp về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

III. Công tác điều tra và xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:

1. Điều tra phổ cập:

Các địa phương tiến hành điều tra đến 100% hộ dân cư trên địa bàn có trẻ em năm tuổi và các trường mầm non trên địa bàn (kể cả trường trực thuộc Sở, trường thực hành của các trường sư phạm) và tổng hợp theo mẫu đính kèm. Khi điều tra, cần lập các nhóm điều tra viên, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung, cách thức điều tra. Cố gắng điều tra dứt điểm vào tháng 5 hàng năm, không bỏ sót đối tượng. Tập hợp kết quả điều tra và thành lập hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Hồ sơ phổ cập bao gồm:

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

- Các biểu mẫu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập GDMN và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất cho GDMN

- Báo cáo về quá trình chỉ đạo, tình hình thực hiện và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

- Biên bản kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi các đơn vị trực thuộc

- Quyết định công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của đơn vị

- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

2. Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

a. Đối với xã, phường, thị trấn

Trên cơ sở kết quả điều tra, xây dựng kế hoạch với các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch huy động trẻ năm tuổi ra lớp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể ra lớp.

- Tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho các lớp năm tuổi được học 2 buổi/ ngày theo chương trình GDMN mới.

- Kế hoạch phối hợp với các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh thực hiện công tác phổ cập.

- Tiến độ thực hiện kế hoạch phổ cập cả giai đoạn và từng năm.

- Dự kiến các nguồn kinh phí huy động để thực hiện phổ cập.

b. Đối với đơn vị quận, huyện, thị xã

Xây dựng kế hoạch chung cho cả giai đoạn và từng năm cụ thể. Kế hoạch phổ cập phải được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, trình Đảng bộ và HĐND cùng cấp để đưa vào Nghị quyết và chương trình hành động. Trong kế hoạch cần xác định rõ tiến độ phổ cập, tài chính và các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập. Lập danh sách các đơn vị xã, phường đăng ký hoàn thành phổ cập theo từng năm.

Các phòng GD & ĐT báo cáo kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi về Sở GD & ĐT ( qua Phòng Giáo dục Mầm non) vào tháng 9/ 2010.

Sở GD & ĐT yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện và hàng năm báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi của Sở.

Sở sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách của quận, huyện, thị xã về công tác phổ cập.( lịch cụ thể có thông báo sau).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp báo cáo, đề xuất về Sở Giáo dục & Đào tạo (qua Phòng GDMN) để Sở xem xét giải quyết.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Các thành viên BCĐ (để thực hiện); Đã ký

- Lưu VT, phòng GDMN.

Nguyễn Thị Ngọc BíchIn Gửi tới bạn  Thảo luận

Các tin khác:
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011 CẤP HỌC MẦM NON THÀNH PHỐ HÀ NỘI(01/09/2010)
Công văn về thống kê CB, GV, NV hợp đồng trong các trường mầm non công lập mới chuyển từ bán công(20/05/2010)
Hướng dẫn đánh giá trẻ và thực hiện Chương trình giáo dục mầm non(31/03/2010)
Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập(19/01/2010)
Kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng GD Mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2015"(19/01/2010)
Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non năm học 2009 -2010(11/12/2009)
Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe măng non cấp học mầm non năm học 2009 - 2010(07/12/2009)
Hướng dẫn Hội khỏe Măng non cấp học mầm non Thành phố Hà Nội năm học 2009 - 2010(15/10/2009)
HƯỚNG DẪN LIÊN HOAN CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ HÁT DÂN CA TRONG TRƯỜNG MẦM NON(06/10/2009)
Công văn đôn đốc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2009 -2010(16/09/2009)