Chương trình quản lý SKKN Trang chủ www.hanoi.edu.vn Tin tức nội bộ

E-mail nội bộ

Năm

Điều kiện tìm kiếm

Cấp học
Trực thuộc

Điều kiện tìm kiếm: nhất thiết phải có TÊN TÁC GIẢ hoặc TÊN ĐỀ TÀI. Tìm kiếm theo điều kiện có chứa cụm từ đó. Ví dụ phần Tên tác giả: "Thanh" chương trình sẽ tìm kiếm tất cả những tác giả trong tên có chữ "Thanh"

 
© Bản quyền thuộc về Phòng KH-CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (2008)